شنبه 5 تیر 1395 - 0:0
ضیافت افطاری معاونت درمان با روسا و مدیران و مترون های بیمارستان های دولتی و خصوصی-2-4-95
روابط عمومی