1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  
جراحی  توده‌ای به وزن نیم کیلو  از چشم راست کودک افغانی در مرکز پزشکی لقمان حکیم-
جراحی توده‌ای به وزن نیم کیلو از چشم راست کودک افغانی در مرکز پزشکی لقمان حکیم-
1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15