شنبه 14 فروردین 1395 - 0:0
دیدار نوروزی وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه با معاونین و روسای دانشکده ها و مدیران ستادی دانشگاه -14-1-94
روابط عمومی