دوشنبه 2 فروردین 1395 - 1:0
بازدید نوروزی ریاست دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان شهدای پاکدشت و زعیم و پایگاه های اورژانس جاده ایی پاکدشت-2-1-95
روابط عمومی