شنبه 1 فروردین 1394 - 0:0
بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بیمارستان زعیم پاکدشت و اوررژانس جاده ایی پاکدشت و آلوِءک-1-1-94
روابط عمومی