پنج شنبه 20 شهریور 1393 - 0:0
عیادت و دیدار صمیمانه ریاست دانشگاه با استاد عباسقلی دانشور نخستین چهره ماندگار جراحي قلب کشور-20-7-93
روابط عمومی