پنج شنبه 13 شهریور 1393 - 0:0
بازدید معاون آموزشی وزارت بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از محل اجرای آزمونهای بورد تخصصي و فوق تخصصي در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-13-6-93
روابط عمومی