شنبه 1 شهریور 1393 - 0:0
ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشوربا حضور وزیر بهداشت -معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشتو ریاست دانشگاه-1-6-93
روابط عمومی