شنبه 23 فروردین 1393 - 0:0
دیدار ریاست دانشگاه با مادر شهید بیگ محمدی(دانشجوی شهید دانشگاه)-23-1-93
روابط عمومی