سه شنبه 19 فروردین 1393 - 0:0
مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم و جدید دانشکده پزشکی با حضور ریاست دانشگاه-19-1-93
روابط عمومی