شنبه 2 فروردین 1393 - 1:0
بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بیمارستان زعیم پاکدشت و پایگاه اورژانس بین جاده ای-2-1-93
روابط عمومی