سه شنبه 23 مهر 1392 - 0:0
عيادت وزيربهداشت وریاست دانشگاه وهیات همراه از چهره ماندگار جراحي قلب کشور-23-7-92
روابط عمومی