چهار شنبه 21 بهمن 1394 - 0:0
مراسم کلنگ زنی پروژه کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی فیروزکوه با حضور امام جمعه و فرماندار فیروزکوه و معاون درمان دانشگاه -21-11-94
روابط عمومی