دوشنبه 8 تیر 1394 - 0:0
نشست چالشهای پرداخت مبتني بر عملكرد در بیمارستانها با حضور روسای سه دانشگاه علوم پزشکی پایتخت-8-4-94
روابط عمومی