سه شنبه 12 خرداد 1394 - 0:0
اي مركز ثقل كهكشان دل من خورشيد بلند آسمان دل من عمريست كه من منتظر ديدارم يك جمعه بيا به جمكران دل من-
روابط عمومی