دوشنبه 4 خرداد 1394 - 0:0
جشن بزرگ «لبخند دانشجویی» با حضور ریاست دانشگاه در خوابگاه شهید عبدالحسینی-4-3-94
روابط عمومی