شنبه 18 بهمن 1393 - 0:0
بازدید ریاست دانشگاه از اطاق عمل های در حال ساخت بیمارستان طالقانی و دانشکده فناورهای نوین -18-11-93
روابط عمومی