سه شنبه 6 آبان 1393 - 0:0
همایش یکروزه روسای مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در پایتخت و روسای بیمارستانهای بخش خصوصی درخصوص بررسی راهکارهای اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت -6-8-93
روابط عمومی