سه شنبه 28 مرداد 1393 - 0:0
دیدار وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه با مهرداد علیشاهی تبریزی جانباز آزاده دانشگاه
دیدار وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه با مهرداد علیشاهی تبریزی جانباز آزاده دانشگاه