دوشنبه 20 مرداد 1393 - 0:0
افتتاح اورژانس -درمانگاه تخصصی و سی تی اسکن بیمارستان سوم شعبان دماوند -20-5-93
روابط عمومی