چهار شنبه 15 مرداد 1393 - 0:0
بازدید معاون دانشجویی وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه از کمیته انتخاب آثار شششمین المپیاد فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور-15-5-93
روابط عمومی