شنبه 11 مرداد 1393 - 0:0
مراسم معارفه مدیران گروههای بالینی دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشگاه-11-5-93
روابط عمومی