یک شنبه 31 شهریور 1392 - 0:0
برگزاری مراسم تکریم و تقدیر از دکتر ابوالقاسمی و معارفه دکتر پیوندی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور وزیر بهداشت-31-6-92
روابط عمومی