دوشنبه 7 مرداد 1392 - 0:0
مراسم افتتاح خانه بهداشت افجه و نامگذاری خانه بهداشت رودک با حضور وزیر بهداشت-7-5-92
روابط عمومی